Krajowa Polityka Miejska

Istotną zmianą, jaką wprowadził Traktat z Lizbony w zakresie prowadzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Polityki Spójności, jest konieczność uwzględniania jej nowego wymiaru rozwoju – wymiaru terytorialnego. Spójność terytorialna ma uzupełniać i wzmacniać wcześniej określone cele społeczne i gospodarcze unijnej polityki prorozwojowej. Wiele dokumentów rządowych co prawda uwzględniało dotychczas ten aspekt, jednak żaden z nich nie był bezpośrednio ukierunkowany na rozwój terytorialny, a w szczególności na rozwój miast. Odtąd podstawowe założenia, zasady, cele, instrumenty rozwojowe oraz mechanizmy kontroli i role podmiotów włączonych w realizację polityki miejskiej będą zawarte w dokumencie Krajowa Polityka Miejska.

Krajowa Polityka Miejska realizowana będzie w perspektywie długookresowej, jednak jej pierwszy etap realizacji będzie tożsamy z okresem programowania środków z Unii Europejskiej 2014 – 2020 na poziomie krajowym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że w Krajową Politykę Miejską zostaną wpisane programy operacyjne odnoszące się do polityki zarówno krajowej, jak i regionalnej.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom firm, w związku z wprowadzanymi zmianami w zakresie rozwoju terytorialnego, firma consultingowa Sekwencja oferuje szereg specjalistycznych usług doradczych. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie doradztwa gospodarczego i pozyskiwania funduszy unijnych pomożemy Państwu w rozwoju działalności zgodnie z zasadami wprowadzonymi w Krajowej Polityce Miejskiej.